Wygrana z bankiem

Wygrana z Bankiem

W wyroku z dnia 18 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach oddalił powództwo jednego z banków, który pozwał Klienta naszej Kancelarii. Sąd przychylił się w szczególności do podniesionego przez mec. Agnieszkę Orzeł argumentu, iż w przypadku przedsiębiorcy, jakim jest bank, należy zastosować wysoki miernik staranności przy ocenie dostarczonego przez niego materiału dowodowego. W konsekwencji Sąd uznał, iż podnoszona przez naszą Kancelarię teza o nieudowodnieniu przez bank zarówno zasadności, jak i wysokości dochodzonego roszczenia zasługuje na uwzględnienie. Sąd dał temu w pełni wyraz w uzasadnieniu wyroku, oddalając uprzednio powództwo w całości. Zgodnie bowiem z obowiązującą zasadą prawa cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Przedsiębiorcy dodatkowo powinni popierać swoje roszczenia prawidłowymi dokumentami, sporządzonymi w przepisanej formie i spełniającymi wymagania formalne. Ww. wyrok jest prawomocny.