Korzystne rozstrzygnięcie w sporze z ZUS

Korzystne rozstrzygnięcie w sporze z ZUS

Korzystne rozstrzygnięcie w sporze z ZUS o zwrot nienależnie pobranych świadczeń w łącznej wysokości ponad 200 000 zł

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w drodze szeregu decyzji administracyjnych odmówił przyznania naszej Klientce zasiłków chorobowych, zobowiązując ją jednocześnie do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w łącznej kwocie przekraczającej 200 000,00 zł. W wyniku wniesionych przez mec. Jarosława Orła odwołań od powyższych decyzji ZUS w ramach tzw. autokontroli uznał je w całości, przyznając zasiłek chorobowy za cały sporny okres zwalniając jednocześnie ubezpieczoną z obowiązku zwrotu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Dzięki zastosowaniu przez ZUS instytucji samokontroli sprawa została załatwiona nie tylko pozytywnie dla Klientki reprezentowanej przez naszą Kancelarię, ale także szybko – bez rozpoznania sprawy przez Sąd.